Хабарҳо

ТАЪЗИЯ БА ПОЙГОЊЊОИ ХАБАРИИ ТТЭ ЊНИ

print
Њар як фарди огоњу бедор хуб медонад, ки душманону бадхоњон ва хиёнаткорони миллати тољик дар њама давру замон муќобили манфиатњои миллї баромада, ба хотири фоидаи шахсии худу хољагонашон оромию осудагии мардумро халалдор менамуданд ва монеаи пешрафти кишвар мешуданд.

Барои онњо миллату мењан њељ арзише надорад ва њама ваќт дар фикри душманї бо мардум њастанд. Ин бадбахтону бешарафон ба миллат ва мењан танњо ва танњо нањсию касофатї меоранд. Онњо њамеша аз бадию бадкорї ва љангу мољаро сухан карда, њељ гоњ сулњу осоиштагї ва рушду пешрафтро дида наметавонанд. Аз кўчактарин њодисаи бад, як воќаи воњиманоку дањшатбори гўшношунид сохта мебароранд, ки њар фарди огоњ аз асли воќеа онро мутолиа намояд, њуш аз сараш мепарад.
Бо вуљуди ин њама бадкорию бадкирдорї, душманию хиёнаткорї ва иѓвоангезии онон тавассути пойгоњњои хабаррасониашон, ки бо номњои «Payom» ва «Akhbor» маълуманд, Тољикистони азизи мо дар тамоми самтњо рушд менамояду мардум дар фазои сулњу дўстї ва вањдату ягонагї осудањолона умр ба сар мебаранд. Ин хушию хушбахтии мардум ва рушду инкишофи Тољикистонро дида, душманону бадхоњон ва њасудхўрону нотавонбинон аз рашку њасуд меноланду месўзанд. Чунки босираи бадбинонаи љуѓз танњо ва танњо манзарањои љангу љидол, вайронаю хароба ва дањшату душманиро дида метавонад. Кормандони пойгоњњои террористонаю экстремистонаи иттилоърасонии «Payom» ва «Akhbor» њам мисли љуѓзоне мебошанд, ки табиат онњоро ба сурати инсон офаридааст. Дар асл, онњо љуѓзњои одамсурат буда, манзараи зебову дилрабои мисли Тољикистонро вайронаю валангор ва љангзадаю пастрафта дидан мехоњанд.
Барои мардуми шарифи Тољикистон чи гуна дидани ватани мањбубу чи гуфтани ин душманону хоинон ва худбохтагону хиёнаткорон њељ ањамияте надорад. Зеро халќи тамаддунофару фарњангпарвари тољикистонї хуб медонад, ки: «Саг аккос мезанад, корвон бо роњи худ меравад» ва «Саге буд дар дашт, Г.. хўрда мегашт…». Вале, ин беномусону бешарафон бар пояи саг њам нестанд ва њатто, пасттар аз саги дайдую оворагарданд. Ин афрод он ќадар бешарафу беномус ва тангназару кўрдил њастанд, ки заррае пешрафту рушдро дида наметавонанд.
Имрўз, ки мардуми шарифи Тољикистон ба фаъолият оѓоз кардани иншооти бузурги аср, кохи нури Тољикистони соњибистиќлол – Неругоњи барќии обии «Роѓун»-ро истиќбол менамояд. Аммо ин бадбахтону рўсияњон ва бешарафу беномусони нањзатї аз ѓаму ѓусса ва гиряву нола гўлугир шуда, њар шабу рўз чун љуѓзњои бадхоњ месўзанду меноланд.
Имрўз љавонмардони тањамтантинату ќавииродае, ки бо азму иродаи ќавї, дар ќаъри кўњ шабњои тору фаслњои гарму сард барои ќомат афрўхтану рафшанї афкандани ин иншооти муњташами минтаќа љоннисорињо карданд, ид доранд. Дар фазои кишварамон рўњияи љашну идона њукмфармост. Одамоне ки дар сохтмони мазкур мењнат кардаанду монеањои зиёдро паси сар кардаанд, имрўз ашк мерезанд, ашки шодию хурсандї!
Вале имрўз гиряву нолаи кормандони пойгоњњои террористонаю экстремистонаи нањзатии «Payom» ва «Akhbor» гиряи нањсию касофатї аст. Онњо муваффаќиятњои мардуми шарифи Тољикистон ва нуру зиёро дидан намехоњанд, зеро дар дилњояшон танњо бадию торикї мављуд аст.
Аз фурсати муносиб истифода бурда, љавонмардону рустамтинату ќавииродеро, ки дар бунёди Неругоњи барќии Роѓун сањм гузоштаанд, табрику шодбош мегўем!
Њамзамон, изњори тасаллият ва таъзияи амиќи худро ба душманону њасудхўрон ва худбохтагону хиёнаткорон, ки дар паси компютерњо нишаста, бо супориши хољагонашон дар пойгоњњои «Payom» ва «Akhbor» њар гуна суханони сохтаю бофта ва дурўѓро зидди давлату миллат пањн мекунанд, ирсол медорем.

Бо эњтиром,
Нодири ЌОДИР, тањлилгар

Шарҳи худро гузоред

Еmail-и шумо нашр нахоҳад шуд. бахшҳои ҳатми бо * ишора шудаанд *