Хабарҳо

Акбар Шариф, журналисти чирадаст

print
Акбар Шариф соли  26-уми феврали соли 1963 дар ноњияи Панљи вилояти Ќурѓонтеппа таваллуд шудааст. Аз моњи августи соли 1994 то моњи майи соли 1995 муовини сардабири њафтаномаи «Наврўзи Ватан» аз 7-уми августи соли 1995 муњаррири барномањои мусиќии Телевизиони Тољикистон буд.

Акбар Шариф нависанда, рўзноманигор ва олими тавоно буд. Ў дар баробари корњои илмї – эљодиаш њамчунин, барои бедории сиёсии шањрвандони Тољикистон њамеша талош менамуд.  Акбар Шариф аз хўрдї ба рўзноманигорї шавќу раѓбати самимона пайдо намуда буд. Ў њанўз аз даврони мактабхонї дар дафтари махсуси худ мавзўъњои мавриди алоќаашро дар он ќайд менамуд. Устодонаш аз вай бо ќаноатмандї ёд мекарданд. Ба гуфти баъзе аз њамкорон, замоне ки якумин маротиба маќолааш дар њафтанома ба нашр расид, шавќи пурэњсоси рўзноманигорї ва нависандагї дилашро фаро гирифта буд. Аз њамон ваќт сар карда тасмим гирифта буд, ки рўзноманигор ва нависандаи касбї шавад. Аслан вай мехост ўро њамчун рўзноманигор шиносанд. Ба гуфтаи худи Акбар Шариф, ки мегуфт: «Рўзноманигорї набояд бо навиштани чанд маќолае мадуд шавад». Ба дарки ў рўзноманигорї яъне, бо мардум будан аст. Дар шодиву ѓами халќи тољик рўзноманигор бояд шарик бошад. Акбар Шариф гарчанде љавон буду на он ќадар сини калон дошт, нисбати касбаш чунин хулосабарорї намуда мегуфт: «Рўзноманигор аз халќ асту халќ аз рўзноманигор».

Акбар Шариф касбашро хеле дўст медошт. Ў бо дарки амиќи масъулияти касбияш аз фаъолияташ ифтихор мекарду аз интихоби касби дар пешгирифтааш изњори ќаноатмандї мекард. Акбар Шариф зарурати шадиди фаъолияти рўзноманигорї ва нависандагиро дар солњои бесарусомонињои шањрвандї амри зарурї ва сариваќтї мењисобид. Њама роњбарон ва њамкорон тањсинаш мехонданд. Ин рўзноманигори љавон мушкилї ва сабабњои он њама бетартибињоро дарк карда, дар фаъолияти худ мардумро ба сулњу субот, тањаммулпазирї ва хештаншиносї даъват менамуд. Дере нагузашта Акбар Шариф дар љањони расонањои хабарии љумњурї машњур гашт. Ќаламаш нисбати ноадолатињои гурўњњои силоњбадастони худхоњу ѓаддор шамшери тезу бурроро мемонд. Гарчанде дар он солњо њама чунин иродаро надошт, вале ў хеле собитќадам ва шуљоъу боирода буд. Шуљоати адабии ў њамкоронашро дар њайрат мегузошт. Акбар Шариф чанд  маротиба аз тарафи гурўњњои зери танќидаш ќарордода тањдид тањдидњо њам пай бурда буд. Вале ў аз муборизаи ќаламї даст накашид. Баръакс, акнун вай дарк мекард, ки муборизааш бо чунин афроди тахрибкор натиљае додаст.

Акбар Шариф дар муњити кораш бо устодон, њамкорон ва шогирдонаш хеле боадабона рафтор мекард. Бархе њамкоронаш њадс мезананд, ки баъзан ваќт Акбар Шариф хеле табиати шўх дошт. Аммо дар фаъолияти касбияш хеле љиддї муносибат мекард.

Акбар Шариф њамчун рўзноманигор дар дигар њафтаномањо низ маќолањояш ба нашр мерасиданд. Вай фаъолияти касбии хешро дар њафтаномаи «Наврўзи Ватан» оѓоз кардааст. Ў аз аввали фаъолияташ вазъи иљтимої ва сиёсии мардум дар маќолањояш инъикос мегашт.

Акбар Шариф шахси бомаърифат, худогоњ ва хештаншинос буд. Вай њамеша халќи тољикро ба адами бегонапарастї даъват менамуд, ки дар солњои растохези љанги шањрвандї гурўњњои манфиатљўи хориљї фаъолияти тарѓиби ѓояњои сиёсї ва фарњангии худро то њад љоннок менамуданд. Шодравон хеле рўзноманигори зиндадил буду ба ояндаи миллати тољик беандоза хушбин

Соли 1996 бо фармони роњбарияти ТТЭ ЊНИ ба њалокат расонида шуд.

 

 

Акрамов Рустам. сокини ш. Душанбе

Шарҳи худро гузоред

Еmail-и шумо нашр нахоҳад шуд. бахшҳои ҳатми бо * ишора шудаанд *